Pip & Point

Pip và point

3Chúng ta đã từ nghe trên thị trường ngoại hối các từ “pip” “point” hay “lot” và bài này sẽ giải thích về những từ này. Đây làm một trong …